javne nabavke

Tenderi

statut komunalno standard
Otvoreni konkursi za javne nabavke

Plan nabavki za 2021. godinu
Plan nabavki za 2020. godinu
Plan nabavki za 2019. godinu
Plan nabavki za 2018. godinu
Plan nabavki za 2017. godinu
Plan nabavki za 2016. godinu
Odgovori na postavljena pitanja
Obavestenja o zakljucenim ugovorima
Obavestenje o obustavi postupka

Opšte odredbe

U skladu sa članom 62. Zakona o javnim nabavkama (« Službeni glasnik Republike Srbije» broj 124/2012) ponuđači imaju mogućnost da preuzimaju konkursnu dokumentaciju sa zvanične internet stranice JKP "STANDARD". Na ovaj način će se objavljivati sve informacije u postupcima javnih nabavki (izmene i dopune konkursne dokumentacije, dodatne informacije i pojašnjenja u vezi pripreme ponuda i sl.).

Napominjemo da sva zainteresovana lica mogu besplatno i bez prethodne registracije da vrše pretragu i pregled svih postavljenih sadržaja.

Želimo vam prijatan rad.

Poželjno je, da ponuđači koji preuzmu konkursnu dokumentaciju sa internet stranice, pisanim putem, slanjem potvrde o preuzimanju konkursne dokumentacije na faks broj obaveste naručioca o svojoj zainteresovanosti za učestvovanje u postupku javne nabavke.

Na taj način će ući u evidenciju naručioca kao potencijalni ponuđači, a naručilac će biti u obavezi da istima, tokom trajanja roka za preuzimanje dokumentacije i dostavljanje ponuda, dostavlja u pisanoj formi (na način koji ponuđač navede u potvrdi o preuzimanju konkursne dokumentacije sa internet stranice preduzeća), sve učinjene izmene i dopune konkursne dokumentacije kao i pojašnjenja konkursne dokumentacije.