organizaciona struktura

Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova(radnih mesta) u JKP "Standard" utvrđen je broj, kvalifikaciona struktura, opis poslova i stručna osposobljenost zaposlenih a radi izvršavanja programskih zadataka iz delatnosti Preduzeća utvrđenih osnovačkim aktom, Statutom i drugim propisima.

Preduzeće ima organizacioni oblik javnog preduzeća. Organizacija Preduzeća je utvrđena kao jedinstvena za Preduzeće sa jedinstvenim organima, a organizacioni delovi(službe) unutar Preduzeća organizovani su prema poslovima, u zavisnosti od vrste poslova koji se obavljaju i drugih okolnosti za obavljanje tih poslova. U okviru preduzeća utvrđene su službe:

 • Opšta služba
 • Služba računovodstva
 • Služba naplate
 • Radionica
 • Operativa
 • Pružanje usluga na „zelenoj“ pijaci i „stočnoj“ pijaci
 • Crpna stanica

Poslovodni organ preduzeća je direktor preduzeća, koga imenuje i razrešava dužnosti SO Ljubovija. Mandat direktora Preduzeća traje četiri godine, a po isteku mandata isto lice može biti ponovo imenovano na tu funkciju. Ovu funkciju kao vršilac dužnosti direktora obavlja:

 • Petar Rađenović

Nadzorni odbor sastoji se od tri člana koja predlaže osnivač Preduzeća (Skupština opštine Ljubovija). Rešenjem Skupštine Opštine imenovan je Nadzorni odbor JKP "Standard" u sledećem sastavu:

 • Aleksandar Perić, predsednik nadzornog odbora
 • Ljubiša Pavlović, član nadzornog odbora
 • Slaviša Đokić, član nadzornog odbora iz reda zaposlenih
sema organizacije komunalno ljubovija