Делатност. Документа

jkp-standard-ljubovija-komunalni-poslovi
ДЕЛАТНОСТ

Поред претежне делатности сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде, ЈКП обавља и друге делатности као што су:

 • Изношење и депоновање смећа,
 • Чишћење и прање јавних површина,
 • Управљање гробљем и његово одржавање,
 • Одржавање зелене пијаце,
 • Зимско одржавање површина јавног саобраћаја (уклањање снега и леда).
 • Наплата паркинг простора
ОБЈЕКТИ. ОПРЕМА
 • Пословне просторије ЈКП-а
 • Извориште Грабовица
 • Гробље “Мекоте” са капелом
 • Машина за чишћење улица
 • Мини багер
 • Камиони за прикупљање комуналног отпада

Основна документа. Правилници.

Правилником о организацији и систематизацији послова(радних места) у ЈКП “Стандард” утврђен је број, квалификациона структура, опис послова и стручна оспособљеност запослених а ради извршавања програмских задатака из делатности Предузећа утврђених основачким актом, Статутом и другим прописима.

Достављамо јавности на увид основна документа и правилнике које можете преузети кликом на линк

opština ljubovija

Организација

Предузеће има организациони облик јавног предузећа. Организациони делови(службе) унутар Предузећа организовани су према пословима, у зависности од врсте послова који се обављају и других околности за обављање тих послова.

Достављамо јавности на увид документа која можете преузети кликом на линк

Пословодни орган предузећа је директор предузећа, кога именује и разрешава дужности СО Љубовија. Ову функцију као вршилац дужности директора обавља:

Решењем Скупштине Општине именован је Надзорни одбор ЈКП “Стандард” у следећем саставу:

Лице за заштиту података о личности

 • Стефан Крстић, запослени у ЈКП “Стандард” на радном месту “Сарадник за послове јавних набавки и правне послове”, емаил: standardjkp1@gmail.com, број телефона 015/561-965, ул. Карађорђева бр.10 Љубовија

Одлуке. Решења

У складу са Законом о јавним предузећима и другим законским решењима Републике Србије, доносе се одлуке и решења ЈКП “Стандард” којима се регулише његово обављање делатности од општег значаја.

odluke i rešenja

Програми пословања

У складу са Законом о јавним предузећима и другим законским решењима Републике Србије, доносе се одлуке и решења ЈКП “Стандард” којима се регулише његово обављање делатности од општег значаја.